top of page

Urbanisme.

7-PAVIMENTACkkkkkkkIO.jpg

L'urbanisme és la branca de l'arquitectura que s'encarrega de l'organització del sòl i de les activitats que s'hi desenvolupen. També determina on s'ubiquen les infraestructures de transport (carreteres, autovies, carrers, camins, etc.) i les xarxes de comunicació i distribució.

L'objectiu de l'urbanisme és assegurar el desenvolupament ordenat i sostenible de les comunitats. Els urbanistes treballen en els àmbits de l'arquitectura, el paisatgisme, l'enginyeria civil i l’administració pública per tal d'assolir objectius estratègics, polítics i de sostenibilitat. 

Iniciem la metodologia de treball amb la recepció del cas, la recollida d'informació a través de diferents fonts oficials com per exemple el cadastre, el departament de territori, l'institut cartogràfic i la legislació aplicable. A continuació dictaminem quines són les accions a prendre en cada cas, redactem la proposta i la presentem a l'organisme que ho ha sol·licitat per a la seva validació. A partir d'aquí pot començar el seu tràmit administratiu o urbanístic, fins a la seva aprovació definitiva

Els nostres serveis es poden agrupar en quatre blocs:

Planejament general

  • Plans d'ordenació urbanística (POUM): on s'ordena el sòl municipal i es  qualifica segons si és urbà, sòl no urbanitzable o sòl urbanitzable. 

  • Modificacions puntuals de plans d'ordenació.

 

Planejament derivat

  • Desenvolupament de figures urbanístiques definides en el planejament general.

  • Plans parcials urbanístics. Desenvolupen el que dictamina el planejament general en sòl urbanitzable. 

  • Els plans especials urbanístics. Desenvolupen el que dictamina el planejament general en sòl no urbanitzable. 

  • Els plans de millora urbana. Dictaminen el que es desenvolupa dins del sòl urbà. 

Gestió urbanística

  • Redacció de projectes d'urbanització i reparcel·lació.
    Un projecte d'urbanització és un projecte tècnic on s'hi defineixen les infraestructures i serveis d'un àmbit particular. Per exemple en un carrer quin ha de ser l'enllumenat, les clavegueres, l'aigua potable, la protecció contra incendis, el tipus de pavimentació, el mobiliari urbà, etc. La reparcel·lació permet assignar als propietaris d'un sector l'aprofitament del sòl derivat d'una nova ordenació

Altres serveis


Parcel·lacions de terrenys, agrupacions de terrenys, redacció d'expedients de divisió horitzontal, etc.

170246_2019-06-20_06_Ordenació_PPU_edite
bottom of page