top of page

INSTAL·LACIONS

Colomer-Rifà té un departament dedicat exclusivament al disseny d'instal·lacions. Les instal·lacions com ara l'electricitat, el gas, l'aigua, les telecomunicacions, etc. conformen un element molt important dels edificis. Podem trobar instal·lacions en edificis residencials però també en edificis comercials i indústries. 

Som coneixedors de la importància que té una instal·lació ben dissenyada i executada. Tenir pèrdues en subministres bàsics pot suposar un increment dels costos mensuals. El nostre departament treballa per assessorar els clients en aquest camp sempre tenint en compte quines són les seves necessitats i expectatives.

Optmització de processos

- Electricitat (alta i baixa tensió)

- Telecomunicacions

- Climatització

- Aire comprimit

- Vapor

- Gas

- Aigua 

- Refrigeració industrial

- Protecció contra incendis

- Productes químics

- Productes petrolífers

Alarma de seguridad

A Colomer-Rifà utilitzem les eines d'automatizació, control i monotorizació per tal de recollir dades en processos industrials. L'objectiu és controlar la informació extreta durant un procés productiu per tal de prendre millors decisions, en un temps més curt, millorant la productivitat, i la qualitat dels productes.

- Anàlisis del procés actual

- Dimensionat

- Disseny d'automatització de processos i              instal·lacions.

- Monitorització de les dades

- Anàlisi de dades 

- Redacció informes amb els resultats obtinguts

- Propostes de millora i implantació

CONFIALIMENTS TER 

Distribució i especejament de productes alimentaris

| Masies de Voltregà, Barcelona, Espanya.

Colomer-Rifà ha realitzat la direcció d'obra i posterior legalització de la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum de 117 kWp. 

Treball realitzat conjuntament amb EIVO, empresa encarregada del projecte i la instal·lació claus en mà.

 

S’han instal·lat un total de 217 plaques de 540Wp d’última generació per aconseguir 117.180 kWp i tenir el màxim temps possible una generació de 100kW.  

bottom of page