- Electricitat (alta i baixa tensió)

- Telecomunicacions

- Climatització

- Aire comprimit

- Vapor

- Gas

- Aigua 

- Refrigeració industrial

- Protecció contra incendis

- Productes químics

- Productes petrolífers

Colomer-Rifà té un departament dedicat exclusivament al disseny d'instal·lacions. Les instal·lacions com ara l'electricitat, el gas, l'aigua, les telecomunicacions, etc. conformen un element molt important dels edificis. Podem trobar instal·lacions en edificis residencials però també en edificis comercials i indústries. 

Som coneixedors de la importància que té una instal·lació ben dissenyada i executada. Tenir pèrdues en subministres bàsics pot suposar un increment dels costos mensuals. El nostre departament treballa per assessorar els clients en aquest camp sempre tenint en compte quines són les seves necessitats i expectatives.

INSTAL·LACIONS

- Anàlisi del procés actual. Preauditoria

- Identificació dels punts crítics: pèrdues, colls d'ampolla, etc.

- Disseny i implantació d'actuacions mediambientals

- Assessorament en la compra de maquinària
- Canvis en la implementació
- Postauditoria

- Control i monotorització

OPTIMITZACIÓ

DE PROCESSOS

L'optimització de processos és la disciplina que s'encarrega de millorar les diferents fases d'un procés productiu amb l'objectiu que assoleixi el màxim rendiment. Per tal d'aconseguir-ho a Colomer-Rifà ens focalitzem en la reducció de temps, eliminar costos innecessaris, identificar i actuar sobre els colls d'ampolla i suprimir errors (metodologia LEAN). Som capaços d'optimitzar qualsevol procés industrial especialment els que conformen la indústria càrnia i adobera. 

 
Alarma de seguridad

AUTOMATITZACIÓ, CONTROL

I MONITORITZACIÓ

A Colomer-Rifà utilitzem les eines d'automatizació, control i monotorizació per tal de recollir dades en processos industrials. L'objectiu és controlar la informació extreta durant un procés productiu per tal de prendre millors decisions, en un temps més curt, millorant la productivitat, i la qualitat dels productes.

- Anàlisis del procés actual

- Dimensionat

- Disseny d'automatització de processos i instal·lacions

- Monitorització de les dades

- Anàlisi de dades 

- Redacció informes amb els resultats obtinguts

- Propostes de millora i implantació