Som especialistes en el disseny i la construcció d’infraestructures, realitzant projectes urbanístics, tant residencials com industrials. Ens encarreguem del disseny, la construcció i la conservació d’obres públiques i estructures fixes. Disposem d’una àmplia experiència en la redacció de projectes i estudis d’infraestructures hidràuliques (EDAR’s, ETAP’s), tant d’aigües netes com residuals i en la direcció d’aquestes obres: captacions d’aigües superficials i subterrànies, xarxes d’abastament, sanejament i distribució en alta i baixa, plantes potabilitzadores, xarxes de col·lectors i estacions de bombament d’aigües residuals en alta i baixa, depuració i tractament d’aigües residuals urbanes i industrials, plans directors i estudis de viabilitat. 

Edificacions i instal·lacions industrials

Abastaments i depuració d’aigües