Eficiència Energètica i Medi Ambient

Desenvolupem projectes per tal de millorar l'eficiència energètica de les indústries. Ho fem a partir d’auditories globals que ens ajuden a determinar l'estat actual de les instal•lacions i proposar millores d'estalvi, tant pel que fa a determinar quin tipus d’energia emprar, com pel que respecta als elements dissipadors d’energia. Calculem els períodes de retorn de cada inversió payback, assessorem el client en les contractacions energètiques, dissenyem la implantació de sistemes de telegestió, elaborem sistemes consumidors d’energia més eficients i també estudiem les envolvents d’edificis més òptims per treballar passivament l’estalvi energètic. 
Disposem d’un equip de tècnics amb una llarga experiència en l’aplicació de noves tecnologies relacionades amb les energies renovables, tant en edificis/habitatges de particulars com en indústries. Treballem amb l’energia solar, tèrmica, biomassa, fotovoltaica i geotèrmica. Ens encarreguem de la tramitació per a l’obtenció de certificats o qualificacions energètiques.

Dissenyem projectes respectuosos amb el medi ambient. Apliquem els nostres coneixements a tots els àmbits amb activitat humana: indústria, comerços, administració i sector serveis. Assessorem el nostre client per a la obtenció de llicències i autoritzacions ambientals. Realitzem estudis d'impacte ambiental, d'impacte i integració paisatgística i de control i gestió de residus. Ens encarreguem de declaracions anuals de residus i d’envasos, estudis de minimització d'aquests residus, informes preliminars de situació de les activitats potencialment contaminants del sòl, autoritzacions d'abastament d'aigües, declaracions d'ús i contaminació de l'aigua, autoritzacions d’abocaments d’aigües residuals al col·lector municipal i a la llera. Determinem les emissions contaminants de qualsevol activitat per tal de protegir l’atmosfera. Redactem llibres de registre d’emissions a l’atmosfera, estudis de contaminació lluminosa i de contaminació acústica.