Urbanisme

El planejament és l’instrument que organitza i distribueix el territori. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és el document que defineix el territori d’un municipi concret. La redacció d’aquests documents en els diferents nivells ens avalen la nostra experiència i trajectòria professional. Oferim la gestió integral en el desenvolupament dels diferents sectors, des de la redacció topogràfica, passant per l’elaboració dels diferents instruments de planejament, fins a la integració de l’obra urbanitzada acabada.